#grajmywszkole

Drodzy Państwo,

Akcja #grajmywszkole, między innymi dzięki Państwa wsparciu, uzyskała pozytywny odzew zarówno w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Udało nam się wspólnie rozpocząć arcyważną dyskusję o wielowymiarowym wpływie wspólnego muzykowania zarówno na rozwój młodego człowieka, jak i społeczeństwa w rozumieniu ogólnym.

Dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca już w lutym 2018 ma szansę ruszyć pilotaż ogólnopolskiego programu Pracowni Muzycznych „Grajmy w szkole!”. Jego ideą jest otwieranie w placówkach oświatowych specjalnie przystosowanych przestrzeni, w których odbywać się będą pozalekcyjne grupowe zajęcia muzyczne. Co ważne – pracownie zarówno pod względem inwestycji infrastrukturalnej, jak i zajęć nauczycieli-animatorów będą dofinansowane ze środków programu.

Prosimy o zgłaszanie się nauczycieli/animatorów, którzy chcą wziąć udział w pilotażu! Warunkiem jest uzyskanie porozumienia z wybraną przez siebie szkołą oraz chęć prowadzenia pracowni w swojej okolicy. Do pilotażu szukamy propozycji maksymalnie zróżnicowanych, zarówno pod względem stylistyki jak i społecznego zasięgu inicjatywy.

Więcej informacji dotyczących pilotażu znajdziecie Państwo na stronie grajmywszkole.pl pod tym linkiem: Nabór do Pilotażu

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: formularz zgłoszeniowy pilotażu

Na zgłoszenia wszystkich chętnych czekamy do dnia 22 listopada 2017 do godziny 16:00.

Grajmy w szkole!

Wojciech Walczak
Prezes, JM Poland

Sekretarz Polskiej Rady Muzycznej

tel. +48 606 503 880
w.walczak@jmpoland.pl

 

List w sprawie Radiowego Centrum Kultury Ludowej

Warszawa, 15 lipca 2017 r.

Do Rady Nadzorczej
Polskiego Radia S.A.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiej Rady Muzycznej zwracam się do Państwa z usilną prośbą o powstrzymanie decyzji o wyłączeniu Radiowego Centrum Kultury Ludowej
ze struktury Programu II Polskiego Radia. Zmiana ta nie została poprzedzona dyskusją na temat sensu zmian profilu muzycznego programów radia publicznego. Z pewnością namysł nad tą kwestią, poparty analizą preferencji słuchaczy i roli narodowej radiofonii, jest bardzo potrzebny i Polska Rada Muzyczna jest gotowa uczestniczyć w takiej debacie. Tymczasem można sądzić, że głównym powodem podejmowanych prób jest wola odzyskania przez Polskie Radio, a zwłaszcza jego
II Program, niedawnej dominującej pozycji w kształtowaniu kompetencji kulturowych polskiej społeczności, jednak nic nie wskazuje na muzykę ludową,
a szerzej muzykę źródeł, jako przyczynę dzisiejszej słabości.

Wieloletni dorobek RCKL uczynił z niego najważniejszy w skali kraju instrument odnowy polskiej muzyki tradycyjnej, ożywienia środowiska jej wykonawców, propagatorów i odbiorców. Te dobre efekty, m. in. dzięki wysoko ocenianym festiwalom i konkursom, mają bardzo pozytywny wpływ na rozszerzenie oddziaływania sztuki opartej na polskim folklorze muzycznym w całym zachodnim świecie. Trudno oczekiwać, że planowana zmiana usytuowania RCKL w strukturze Polskiego Radia wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy, natomiast niesie ze sobą zagrożenie ograniczenia jego aktywności, utrudnienia dostępu do ogólnopolskiej anteny, w efekcie osłabienia jego kulturotwórczej roli.

Środowisko stowarzyszonych w Polskiej Radzie Muzycznej najpoważniejszych polskich organizacji i instytucji muzycznych dysponuje odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem dla rzetelnego przedyskutowania problemów, związanych
z muzyczną ofertą radiofonii publicznej i w każdej chwili może włączyć się do prac nad udoskonaleniem atrakcyjności i skuteczności oferty muzycznej programów Polskiego Radia.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Michalski

 

 

 

Prezes Polskiej Rady Muzycznej

Do wiadomości: Wanda Zwinogrodzka, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej i wybory do nowego Zarządu

25 maja 2017 roku w Sali konferencyjnej NIFC w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej. Reprezentowane były 24 instytucje
i organizacje członkowskie. W sprawozdaniach ustępującego prezesa PRM
prof. Krzysztofa Knittla i dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej Joanny Grotkowskiej, a także w dyskusji Walnego Zgromadzenia podkreślono znaczenie dla promocji muzyki polskiej Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, która dzięki determinacji PRM po raz pierwszy w swej historii w 2016 roku odbyła się w Polsce
i została zorganizowana wraz z 6. Europejskim Forum Muzyki w NFM we Wrocławiu. Zaprezentowane zostało podsumowanie pionierskich i profesjonalnych badań środowiska muzycznego, prowadzonych w latach 2015–2016 przez grupę specjalistów wyłonionych przez Jeunesses Musicales Poland i kierowanych przez Wojciecha Walczaka. Wspomniana została także akcja świadomościowa #grajmywszkole, wspierana przez PRM i realizowana przez kilka organizacji członkowskich Rady. Wszyscy zgromadzeni zadeklarowali jej wzmocnienie poprzez informacje na stronach internetowych swoich instytucji. Istotnym tematem była także współpraca międzynarodowa PRM, a zwłaszcza udział w pracach nad Agendą Muzyczną – dokumentem programowym przygotowywanym przez Europejską Radę Muzyczną z intencją przedstawienia Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Nowym prezesem Polskiej Rady Muzycznej został Grzegorz Michalski. Wybrano także członków nowego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:

Artur Szklener, wiceprezes
Wojciech Walczak, sekretarz
Daniel Cichy
Krzysztof Knittel
Adam Świtała
Joanna Wnuk-Nazarowa

W swojej krótkiej mowie na zakończenie Walnego Zebrania PRM prezes Grzegorz Michalski zaapelował do wszystkich członków – a zwłaszcza tych najsilniejszych – aby nasze cele były celami wspólnymi!

Lista instytucji członkowskich reprezentowanych na Walnym Zebraniu PRM, 2017

Sprawozdanie z działań PRM w kadencji 2015-2017

Pierwszym zadaniem nowego Zarządu stało się sformułowanie wystąpienia do wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.

7. Europejskie Forum Muzyki

Europejskie Forum Muzyki, w tym roku organizowane jest pod hasłem Music and Cultural Diplomacy: Linking Continents – Bridging Cultures. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to w jaki sposób inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane są w dziedzinie „muzycznej i kulturalnej dyplomacji”, jak muzyka może budować mosty i być narzędziem pokoju i społecznej spójności. [więcej]

 

Wyniki badań środowiska muzycznego na III Konwencji Muzyki Polskiej

Wojciech Walczak, prezes Stowarzyszenia Jeunesses Musicales Poland i Sekretarz Zarządu PRM przedstawił wyniki badań środowiska muzycznego na III Konwencji Muzyki Polskiej.

W latach 2015–2016 Polska Rada Muzyczna realizowała projekt badawczy „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego”. Badanie współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Jego głównym celem była próba ukazania dynamiki i zróżnicowania ścieżek kariery muzyków w Polsce, a także wskazanie czynników na nie wpływających, uchwycenie wewnętrznej struktury grupy zawodów muzycznych oraz prześledzenie sytuacji socjalnej osób je wykonujących.

Raport z badań – Dynamiki Karier Muzyków 2015-2016.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

List w sprawie mediów publicznych

Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Wiceprezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Zarządu Polskiej Rady Muzycznej powodowanego troską o polskie media publiczne zwracam się do Pana z apelem o interwencję mającą na celu przywrócenie zasad przyzwoitości w traktowaniu dziennikarzy Polskiego Radia i powstrzymanie procesu niszczenia zespołu twórców Programu Drugiego, realizującego od lat zaszczytną misję udostępniania polskim odbiorcom treści kulturalnych.

Bezprzykładne działania Zarządu Polskiego Radia, polegające na usuwaniu dziennikarzy aktywnych w pracy związków zawodowych, wprowadzają kryteria
i mechanizmy znane już tylko nestorom dziennikarstwa i wywołujące jak najgorsze skojarzenia.

Polska Rada Muzyczna oczekuje przywrócenia do pracy redaktora Marcina Majchrowskiego, wybitnego popularyzatora muzyki, dziennikarza o imponującym dorobku, od ponad dwudziestu lat wykonującego z najlepszym skutkiem swoje obowiązki i powstrzymania groźnych procesów – działań krzywdzących wartościowych ludzi i podkopujących fundament powszechnej edukacji kulturalnej.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Krzysztof Knittel
Przewodniczący Polskiej Rady Muzycznej
Członek Zarządu Europejskiej Rady Muzycznej

 

Do wiadomości:
Rady Mediów Narodowych, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Rady Programowej Polskiego Radia, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Profesor Michał Bristiger (1921-2016)

16 grudnia 2016 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat Michał Bristiger, profesor muzykologii, uczony o imponująco rozległych zainteresowaniach, wielki erudyta, wychowawca kilku pokoleń polskich muzykologów. Był wybitnym znawcą włoskiej kultury muzycznej. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań była estetyka, teoria i praktyka muzyczna od Średniowiecza do współczesności, z naciskiem
na kulturę XVII i XVIII wieku. Stworzył oryginalną koncepcję związków muzyki
ze słowem. Uprzywilejowanym przedmiotem jego badań i inicjatyw artystycznych była muzyka polska, zwłaszcza twórczość Fryderyka Chopina i Witolda Lutosławskiego. W ostatnich latach w centrum jego uwagi pozostawała rola krytyki
i jakość polskiego życia muzycznego.

Jako humanista o rozległej wiedzy, ugruntowanych kontaktach międzynarodowych, przy tym człowiek o wielkim doświadczeniu życiowym, wyjątkowej skromności
i okazywanej niezmiennie gotowości wspierania utalentowanej młodzieży, skupił wokół siebie liczną grupę wychowanków – uczestników domowego seminarium naukowego. Pasjonat, głęboko przekonany o wartości i znaczeniu sztuki w życiu społecznym, inicjował liczne działania artystyczne, formował grupy dyskusyjne, animował wydarzenia naukowe, inicjował i prowadził projekty wydawnicze
o podstawowym znaczeniu dla rozwoju polskiej myśli humanistycznej. Dzięki pryncypialnej postawie, ale też osobistemu urokowi, stał się powszechnie akceptowanym autorytetem. Jego wkład w polskie życie intelektualne będzie
z pewnością procentował przez długie lata.

Grzegorz Michalski

STOART członkiem strategicznym PRM!

 

Miło nam poinformować Państwa, że Związek Artystów Wykonawców STOART zdecydował się regularnie wspierać Polską Radę Muzyczną i uzyskał miano członka strategicznego.

Dziękujemy!

Zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnego działania w sprawach muzyki pod egidą Polskiej Rady Muzycznej.

 

 

Po raz pierwszy w Polsce!

 

Dzięki staraniom Polskiej Rady Muzycznej, po raz pierwszy w swej historii
6. Europejskie Forum Muzyki i 63. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów
odbyły się w Polsce  w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu,
Europejskiej Stolicy Kultury, 16–22 maja 2016.

63. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów (International Rostrum
of Composers)
  połączenie konkursu i forum wymiany radiofonii publicznych
w dziedzinie muzyki współczesnej  w tym roku zgromadziła dziennikarzy
i producentów z 27 radiofonii publicznych z 4 kontynentów. W ciągu 4 dni
przesłuchano 55 utworów, w tym 15 utworów młodych kompozytorów.

Zwycięskimi kompozycjami okazały się Partendo, Lasciando le erbe tali quali sono (2015) na kontratenor i zespół, szwajcarskiego kompozytora Oscara Bianchi’ego (ur. 1975) i Langedes ülespoole, taeva kaarjasse kaussi (falling up into the bowl of sky), młodej estońskiej kompozytorki Marii Kõrvits (ur. 1987). Wszystkie rekomendacje Trybuny na stronie: http://rostrumplus.net/2016/05/21/results-of-the-63rd-international-rostrum-of-composers/

Nowością w programie Trybuny było IRCSound – interaktywne, dostępne dla wszystkich stanowisko, prezentujące utwory zgłoszone w tym roku na Trybunę.
Zorganizowane zostało także „laboratorium Trybuny” – IRCLab. Performatywną debatę radiową otwartą dla publiczności o tym co jest istotą radia i co wyróżnia je spośród innych mediów poprowadzili dziennikarze Programu 2 Polskiego Radia,
a rozmawiali z Jagodą Szmytką i Kubą Mikurdą.


Po raz pierwszy w historii Trybuna Kompozytorów spotkała się w tym samym miejscu z przedstawicielami kilkudziesięciu europejskich instytucji muzycznych zaproszonych do Wrocławia na 6. European Forum on Music (19–22 maja).

Jego temat zaproponowany przez stronę polską (autorami pomysłu i keynote speech byli Grzegorz Michalski i Jerzy Kornowicz), to Muzyczne ojczyzny: Nowe terytoria (Musical Homelands: New Territories).

„O wolności (muzycznej) ekspresji w Europie” mówili Prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Sara Whyatt, niezależna konsultantka organizacji Human Rights. W panelu „Music Makes a difference: Working with Refugees” wystąpili Marie Le Sourd (On the Move), Sarah Hickson (The Calais Sessions), Jakob Schlögl (University of Music and Performing Arts Vienna) i Berenika Nikodemska (A-i-R), a o polskiej diasporze na Syberii w Brazylii
i Australii mówiła Prof. Bożena Muszkalska.

Muzyczne interludia stanowiły występy formacji Małe instrumenty Pawła Romańczuka i tria Phonos ek Mechanes (Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, Sławomir Kupczak), a także grup Z Lasu i Tęgie Chłopy. Całość zakończyła potańcówka i Jam z kieleckiego (Dorota Zaziąbło, Frank Parker Jr., Marcin Pospieszalski, Michał Żak, Szczepan Pospieszalski).

Więcej na stronie: http://www.emc-imc.org/events/european-forum-on-music-2016/.

Obrady Forum odbywały się równolegle z festiwalem TAURON Musica Electronica Nova, którego znakomity program był artystyczną treścią trzech wieczorów
6. European Forum on Music: http://www.nfm.wroclaw.pl/musica-electronica-nova .

–           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –

We would like to thank our Polish colleagues from the National Forum of Music and the Polish Music Council for making this Forum such a remarkable experience. Simone Dudt, Secretary General of EMC, Ian Smith, Chair of the EMC

–           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –

We have agreed at the EMC that this was possibly our best ever European Forum and annual meeting. I thank you and your colleagues at the NFM for your kindness and incredible hospitality during our time with you in your lovely city and magnificent venue. Those thanks also, of course extend to Krzyzstof and his colleagues without whom the forum would not have been possible. Ian Smith, Chair of the EMC

–           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –

Rostrum+ has brought the International Rostrum of Composers to the next level! Thanks also to the European MusiCouncil and the TAURON Musica Electronica Nova! [https://www.facebook.com/International.Music.Council]

 –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –

I am happy to have participated on European Forum on Music in Poland. It was a great success: wonderful location, well planned programme and great concerts. Balázs Hornyák, Euroepan Talent Centre Budapest

–           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –           –

Organizator IRC: Międzynarodowa Rada Muzyki (International Music Council). Współorganizatorzy: Program 2 Polskiego Radia, Narodowe Forum Muzyki

Organizator EFM: Europejska Rada Muzyki (European Music Council). Współorganizatorzy: Polska Rada Muzyczna, Narodowe Forum Muzyki

[foto: Rainer Elstner (1, 2), Sławek Przerwa]