Zespół Ekspertów PRM

Zespół Ekspertów PRM

31 maja 2006 roku Polska Rada Muzyczna powołała Zespół Ekspertów do spraw sytuacji muzyki w polskim szkolnictwie, uznając iż głęboki impas, w jakim znalazła się edukacja muzyczna w naszym kraju wymaga tworzenia nowych rozwiązań zarówno w sferze szkolnictwa powszechnego, artystycznego, kształcenia nauczycieli muzyki, jak i różnych form upowszechniania muzyki.

Zespół Ekspertów jest gronem opiniotwórczym i tworzącym rekomendacje w zakresie kluczowych zagadnień systemowych powszechnej edukacji muzycznej. Jego spotkania i korespondencyjna współpraca poświęcone są tworzeniu strategii i analiz, a także monitoringowi bieżących wydarzeń w tym obszarze.

Skuteczność działań podjętych przez Zespół Ekspertów w dużym stopniu zależy od dobrej współpracy z instytucjami kultury i oświaty. Dlatego Polska Rada Muzyczna zwraca się do wszystkich ludzi kultury i edukacji w Polsce o wsparcie tej ważnej inicjatywy poprzez udostępnienie potrzebnych danych, a także konsultację wybranych zagadnień będących przedmiotem prac Zespołu. Nasz apel kierujemy do władz resortów kultury i edukacji, instytucji administracji publicznej, kuratoriów oświaty i instytucji kultury.

Lata 2006-2013

Przewodniczącym Zespołu Ekspertów został prof. Andrzej Rakowski. W pierwszym składzie zespołu znaleźli się:  dr Andrzej Białkowski, dr Beata Bonna, prof. Katarzyna Dadak-Kozicka,  Mirosława Jankowska, dr Wojciech Jankowski, prof. Barbara Kamińska, prof. Krzysztof Knittel , Violetta Łabanow-Jastrząb,  dr Kacper Miklaszewski, Eugenia Rezler, prof. Jan Stęszewski, dr Anna Waluga. W kolejnych latach aktywnymi członkami  zespołu były także prof. Zofia Konaszkiewicz i prof. Janina Fyk i  Magdalena Radziejowska.

Ponadto w latach 2006 -2013 pracach zespołu uczestniczyli: dr Małgorzata Chmurzyńska, prof. Rafał Jacek Delekta, prof. Jerzy Kurcz, dr Roma Ławrowska,prof. Barbara Nowak, prof. Marek Podhajski, prof. Maria Przychodzińska, prof. Wiesława Sacher, prof. Barbara Smoleńska-Zielińska, Zofia Wawrzyńska, dr Agnieszka Weiner, nauczycielki: Grażyna Kilbach, Monika Gromek, Ewa Jakubowska, Maria Szreder.

Zespół ekspertów wystosował szereg pism z rekomendacjami dotyczącymi powszechnej edukacji muzycznej, kierowanymi do władz resortowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainicjował program tworzenia krajowych standardów edukacji kulturalnej przygotowując i koordynując międzyśrodowiskową publikację „Standardy edukacji kulturalnej”, wydana przez Fundację Polskiej Rady Muzycznej w 2008 roku. Na przestrzeni lat 2007-2011 powstały krótkie raporty i diagnozy autorstwa dr Andrzej Białkowskiego dotyczące powszechnej edukacji muzycznej. Zespół opiniował wiele ważnych aktów prawnych takich jak podstawa programowa czy rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli.   Członkowie zespołu spotykają się kilka razy w roku, najczęściej w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Przedstawiciele Zespołu Ekspertów uczestniczyli w Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku i w konferencjach związanych z edukacją kulturalną i animacją.

We wrześniu 2013 roku przewodniczący zespołu prof. Andrzej Rakowski przekazał kierownictwo zespołu dr Andrzejowi Białkowskiemu, wykładowcy UMCS w Lublinie.

W grudniu 2013 roku przedstawiciele Zespołu ekspertów uczestniczyli w debacie poświęconej powszechnej edukacji muzycznej, zorganizowanej przez Urząd Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim.

2014

W dniu 29 kwietnia 2014 grupa ekspertów pod kierunkiem prof. Krzysztofa Knittla spotkała się z wiceminister  Joanną Berdzik. Tematem spotkania był wciąż niezadawalający stan powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, znalezienie sposobu współpracy MEN ze środowiskiem ekspertów w procesie tworzenia aktów prawnych, możliwość zorganizowania innowacyjnych programów wspierających szkolną edukację muzyczną.

załączniki:

2014-08-16 Notatka o spotkaniach w MEN i IBE

Sprawozdanie 22.11.2013

Sprawozdanie 9.09.2013

Sprawozdanie 12. 07. 2013

Sprawozdanie – 28 czerwca 2013

Dajmy dzieciom muzykę

A. Białkowski Edukacja muzyczna – poszukiwanie nowej perspektywy. (2013)

A. Białkowski – Edukacja muzyczna. Problemy, wyzwania, kierunki rozwoju. (2011)

A. Rakowski – Opinia w sprawie klas I-III. (2010)

Postualty Zespołu Edukacja – Animacja – Uczestnictwo. (2010)

Wnioski na Kongres Kultury Polskiej. (2009)

A. Rakowski-Kultura muzyczna w Polsce. (2009)

V. Łabanow – O potrzebie całościowej reformy. (2008)

benefits_of_music

Standardy Edukacji Kulturalnej -zarys 09.2008

List otwarty czerwiec 2008

Memoriał 2007

ZE stanowisko KRUA-AM-Gdańsk

ZE Info – 2006-2008