Stanowisko Polskiej Rady Muzycznej wobec planów powołania Opery w Lublinie

Polska Rada Muzyczna wyraża zaniepokojenie informacjami prasowymi o zaawansowanych planach powołania w Lublinie nowej instytucji kultury pod nazwą Opera i Filharmonia Lubelska im. Andrzeja Chmielarczyka poprzez scalenie trzech do tej pory niezależnie działających podmiotów, w tym Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, która po niemal 80 latach straciłaby w ten sposób swą autonomię i patronat wielkiego, silnie związanego z Lublinem polskiego kompozytora.

Plany te budzą niepokój Rady. Jako niewystarczająco umotywowane i arbitralne, mogą stać się destruktywne dla kluczowych instytucji muzycznych i edukacyjnych od lat działających w Lublinie i dla Lubelszczyzny.

Zamysł utworzenia tak dużej instytucji jak teatr operowy, zwłaszcza jeśli wiąże się z poważnym ograniczeniem dotychczasowego życia muzycznego miasta, powinien być starannie przemyślany nie tylko w kwestiach administracyjnych, ale przede wszystkim merytorycznych – skoordynowany z lokalną historią, potencjałem i już istniejącą tkanką kulturową. Lublin ze swoimi tradycjami muzycznymi, teatralnymi, plastycznymi i tanecznymi, z tysiącami młodych odbiorców, jest szczególnym miejscem dla żywego dialogu kulturowego i ruchu poznawania poprzez sztukę. Warto zastanowić się, czy na skutek scalenia kilku instytucji w jedną ów twórczy pluralizm nie ulegnie redukcji. Doświadczenie pokazuje, że realizacja podobnych wizji w innych miejscach w Polsce i na świecie może powodować negatywne skutki dla lokalnego życia kulturalnego.

Polska Rada Muzyczna sugeruje poddanie koncepcji powołania Opery i Filharmonii w Lublinie w miejsce istniejących instytucji konsultacjom ze środowiskami kulturalnymi Lublina i Lubelszczyzny. Co więcej, tak poważne plany wydają się wymagać wręcz ogólnopolskiej debaty, która – bez względu na ostateczną decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – może przynieść jedynie pozytywne efekty w zakresie świadomości specyfiki kulturowej miasta i regionu. Polska Rada Muzyczna deklaruje gotowość do zainicjowania takiej debaty lub w niej uczestniczenia.